Jaunumi

01.12.2023
ILIOR SIA ir saņēmusi "GDP"( Good distribution practice) akreditāciju, kas dod tiesības uz atbildīgu svarīgu medicīnas produktu piegādi, uzglabāšanu un muitas apkalpošanu no ražotāja līdz galapatērētājam.

Produktu drošuma un kvalitātes uzturēšana visā piegādes ķēdē ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši farmācijas nozarē.

 

Uzņēmums ILIOR ir sekmīgi nokārtojis testu un saņēmis labas izplatīšanas prakses sertifikātu angļu vrsijā - Good Distribution Practice (GDP).

 

Sertifikācija par atbilstību GDP farmācijas nozarē apliecina mūsu atbildīgo un apzinīgo attieksmi pret šī standarta prasībām un mūsu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti.

GDP ir kvalitātes nodrošināšanas sistēma izplatītājiem, loģistikas operatoriem un noliktavu uzņēmumiem, kas iesaistīti zāļu apritē. GDP noteikumu ieviešana nodrošina, ka visā piegādes ķēdē ir ieviestas konsekventas kvalitātes vadības sistēmas, kā arī tiek pareizi īstenots noteikumu kopums, kas loģistikas operatoram jāievēro, lai nodrošinātu farmaceitisko produktu uzglabāšanu, transportēšanu un izplatīšanu visā piegādes ķēdē no ražotāja līdz patērētājam, saglabājot preču kvalitāti un integritāti.

 

GDP nodrošina to, ka zāles piegādes ķēdē atbilst ES tiesību aktiem, medikamenti tiek uzglabāti un transportēti atbilstošos apstākļos, tiek novērsta iespēja inficēties ar citiem produktiem un tiek novērsta zāļu zādzība vai viltošana.

Kvalitātes sistēmas procesu vadība, piemēram, strukturēta sūdzību izskatīšana, novirzes, atsauksmes, pārbaudes, auditi u.c. darbojas efektīvi, preces laicīgi sasniedz vēlamo saņēmēju.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”