INCOTERMS-2010

 

INCOTERMS 2010 spēkā no 1. Janvāra, 2011 gada

INCOTERMS 2010 – International Commercial term

INCOTERMS 2010 terminu klasifikācija:
1. Jebkurš transporta veids:

 • EXW (Ex Works) – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums);
 • FCA (Free Carrier) – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums);
 • CPT (Carriage Paid To) - Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums);
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums);
 • DAT (Delivered at Terminal) – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums);
 • DAP (Delivered at Place) – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums);
 • DDP (Delivered Duty Paid)– Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums).

2. Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem:

 • FAS (Free Alongside Ship) – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums);
 • FOB (Free on Board) – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums);
 • CFR (Cost and Freight) – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums);
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums).

 

Izdevumu sadalījums starp pārdevēju un pircēju saskaņā ar Incoterms 2010

  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
EXW B B B B B B B B B B B B
FCA S S B B B B B B B B B B
FAS S S S S B B B B B B B B
FOB S S S S S B B B B B B B
CFR S S S S S S B B B B B B
CIF S S S S S S B B B S B B
DAT S S S S S S S B B B B B
DAP S S S S S S S S S B B B
CPT S S S S S S S S S B B B
CIP S S S S S S S S S S B B
DDP S S S S S S S S S B S S

B: Pircējs; S: Pārdevējs

Izdevumi:
100 – Iekraušana pārdevēja telpās;
150 – Eksporta izdevumi;
200 – Pārvadāšana iekšzemes teritorijā/Vietējā pārvadāšana;
250 – Preču pārkraušana preču pārvadāšanas firmas terminālā (1.);
300 – Kraušanās izmaksas terminālā (1.);
350 – Starptautiskā galvenā pārvadāšana/Piegāde līdz terminālam (2.);
400 – Izkraušanās izmaksas terminālā (2.);
450 – Uzkraušanās izmaksas terminālā (2.);
500 – Piegāde līdz pircēja noteiktai vietai;
550 – Apdrošināšana;
600 – Importa muitas formalitāšu nokārtošana;
650 – Imports nodoklis.

Piezīmes:
1. “Termināls” ir ekvivalents kravas terminālam, dzelzceļa stacijai, kuģu piestātnes/ostas noliktavai un lidostai. Šeit tas parasti nozīmē terminālu iekšzemes vai pierobežas izvietojumā eksportētājas valstī.
2. “Termināls” ir ekvivalents kravas terminālam, dzelzceļa stacijai, kuģu piestātnes/ostas noliktavai un lidostai. Šeit tas parasti nozīmē terminālu ar muitas atvieglojumiem (piemēram, muitas noliktava) importētājas valstī.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”