AliExpress Ozon Kaspi

Ārējās ekonomiskās darbības konsaltings

Neviens no starptautiskajiem pārvadājumiem netiks izpildīts termiņā, ja dokumenti ir sagatavoti nepareizi. Kā pareizi tos sagatavot? Kas ir jāizdara, lai nestāvētu muitā noformējot kravas? No kādiem jautājumiem var izvairīties? Uz šiem un citiem jautājumiem attiecībā uz ārējo ekonomisko darbību atbildēs mūsu kompānijas darbinieki. Krievijas un Eiropas muitas likumdošana pastāvīgi mainās, un šajos apstākļos rodas nepieciešamība pēc speciālista konsultācijas, lai izvairītos no kavējumiem pie muitas eksporta un importa noformēšanas.

Pirms darījuma slēgšanas ar ārzemju partneru ir svarīga informācija par sekojošo:

  • Ārējas tirdzniecības darījuma shēmas izēle;
  • kontrakta saskaņošana ar ārzemju partneriem;
  • piegādes noteikumu saskaņošana saskaņā ar starptautiskajām normām INCOTERMS;
  • muitas noformēšana Eiropas Kopienas teritorijā noformējot eksporta, tranzīta, ievešanas/izvešanas uz laiku, un arī importa Eiropas Kopienu procedūras.

Attiecībā tieši uz muitas noformēšanu Krievijā, Jums būtu vēlams uzzināt pie mūsu speciālistiem informāciju par:

  • importa preču sertifikāciju;
  • ārējās ekonomiskās darbības dalībnieka reģistrāciju muitā;
  • dokumentiem un ziņām, kuras ir jāiesniedz muitas noformēšanai.

Mēs paskaidrosim Jums visu, ko zinām paši. Jūsu biznesa veiksme – mūsu panākumi.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”